Visie Loopbaancoaching

Ik ben er zeer sterk van overtuigd, dat iedereen uniek is en beschikt over een eigen schatkist aan kwaliteiten en competenties, maar dat sommige van deze kwaliteiten en competenties niet tot uiting (kunnen) komen. Mijn grootste streven is om, samen met mensen die op mij beroep doen, hun eigen innerlijke kostbaarheden te zoeken en deze te laten schitteren, mensen geloof in zichzelf te bieden, zodat men kan uitblinken in waar men goed in is en veel meer kan doen dan waar men zichzelf in eerste instantie niet in staat toe achtte. Ik hoop voor deze mensen een gids te kunnen zijn die mee het pad bewandelt en de weg wijst. Ik ben er mij van bewust dat deze zoektocht soms lastig kan zijn, maar geloof er rotsvast in dat, als we samen doorzetten, we hele mooie resultaten kunnen behalen. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat als men erin slaagt om vanuit zijn eigen kracht te werken en leven, dit zich overzet op anderen en zich verspreid zoals een virus, maar dan op een positieve manier.

“The only way to do great work is to love what you do” –Steve Jobs

Vanuit mijn ervaring weet ik dat ieders job een belangrijk deel van het leven is en een enorme impact heeft op ons algemene welzijn. Evenwichtig, sterk en krachtig staan in het professionele veld geeft het leven een sterke boost en versterkt het algemeen welzijn van onszelf en van iedereen waarmee we in contact komen. Daarom streef ik ernaar om als loopbaancoach mensen die worstelen met hun huidige professionele situatie of waarbij er een onevenwicht is ontstaan tussen hun professionele leven en hun persoonlijke doelstellingen, te begeleiden naar een gezonde werksituatie waarbij er een evenwicht is tussen wat een job vraagt en wat het brengt in iemands leven. De begeleiding zal steeds gebaseerd zijn op normen en waarden waar ik achter sta, zoals: efficiëntie, doelgerichtheid, gepersonaliseerde begeleidingen, zelfontplooiing, realistische ambities en het identificeren van onderliggende oorzaken. Deze normen en waarden worden als volgt in de praktijk omgezet:

Doelgericht en efficiënt

Om zo veel mogelijk te kunnen halen uit het beperkt aantal uren van het loopbaantraject, is het belangrijk om van in het begin te focussen op de essentie van de loopbaanvraag van de cliënt. Hiervoor kan de SMART methode gebruikt worden. Zo kunnen we de doelen concretiseren tot specifieke, meetbare, haalbare, realistische en tijdsgebonden doelen. Om de efficiëntie te vergroten zullen er ook regelmatig opdrachten worden meegegeven om thuis mee aan de slag te gaan. Deze opdrachten worden dan in een volgende sessie besproken en behandeld. Dit zorgt ervoor dat de cliënt steeds gestimuleerd wordt om zelf te reflecteren over zijn doelstelling, zijn inzichten en de ondernomen of nog te nemen acties. Op deze manier wordt het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), die als leidraad zal dienen doorheen het gehele traject, voortdurend bijgeschaafd.

Gepersonaliseerde begeleiding

De basis van elk loopbaantraject is de loopbaanvraag van de cliënt. Gezien elke loopbaanvraag uniek is, zal ook elk loopbaantraject gepersonaliseerd zijn en afgestemd worden op de specifieke situatie van de cliënt. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met het carrière pad, maar ook met de persoonlijke situatie waarin de cliënt zich bevindt en de noden die hij/zij heeft. Daarom zal steeds gewerkt worden met oefeningen die afgestemd zijn op de noden en de persoonlijkheid van de cliënt en die aansluiten bij haar/zijn belevingswereld. Er worden ook regelmatig feedback-momenten voorzien waarin de cliënt zijn/haar eigen inbreng en visie kan geven op het verloop van de begeleiding.

Focus op zelfontplooiing

Ik ben er stellig van overtuigd dat iedereen iets ongelooflijk waardevols in zich draagt en dat ik als loopbaancoach samen op zoek kan gaan naar de verborgen talenten om deze verder te ontwikkelen. Dit betekent dat iedereen een groot deel van het antwoord op de loopbaanvraag in zich draagt en het mijn taak is om deze aan de oppervlakte te laten komen door een juiste aanpak. Iedereen kan (kleine) stappen nemen om te leiden naar een groot resultaat. Door het inzetten van adequate en op de cliënt afgestemde oefeningen, krijgt de cliënt meer inzicht in zichzelf en zijn beroepsleven. Op basis van dit inzicht kan hij/zij zich oriënteren naar een werkomgeving dat beter aansluit bij het leven en de persoonlijkheid van deze cliënt. Als loopbaancoach fungeer ik hierin als een gids, maar uiteindelijk moet de cliënt zelf zijn keuzes maken en weg bewandelen.

Realistische ambities

Mijn bedoeling is om zoveel mogelijk uit de cliënt en uit het loopbaantraject te halen, maar belangrijk is ook om realistisch te blijven. Niet alles is mogelijk voor iedereen en ik zal hier ook altijd eerlijk en respectvol over in dialoog gaan om samen te kunnen bepalen waar de grenzen liggen. Het is zinloos om een loopbaantraject uit te stippelen naar iets dat niet haalbaar is, gezien dit misschien kan leiden tot een zware ontgoocheling. Dit houdt echter niet tegen dat ik, onder het motto “Als je blijft doen wat je altijd hebt gedaan, zal je ook krijgen wat je altijd hebt gekregen”, ambitieus genoeg wil zijn om mensen te stimuleren om te groeien naar haalbare opportuniteiten gebaseerd op hun mogelijkheden, wensen en behoeften zodat ze zich gelukkiger voelen op het werk en in het leven.

Identificeren van onderliggende oorzaken

Vanuit mijn ervaring weet ik dat een probleem dat zich aan de oppervlakte stelt, vaak een diepere grond of basis heeft. Daarom durf ik ook tijdens het loopbaantraject op zoek te gaan naar diepere lagen zoals motivatie, identiteit, missie, overtuigingen, intrinsieke drijfveren, zingeving, waarden… Om een probleem op lange termijn te kunnen oplossen, is het nodig om onderliggende zaken te
durven exploreren en soms uit de comfortzone te treden. Dit alles gebeurt in de veilige context van de therapieruimte en uiteraard met respect voor ieders grenzen.

Streven naar welzijn op lange termijn

Het is de bedoeling dat de cliënt tijdens de loopbaanbegeleiding een aantal inzichten en handvaten aangereikt krijgt waarvan hij/zij op lange termijn nog voordeel kan ondervinden. Het werken aan de loopbaan stopt niet na de begeleiding. Aan de hand van het persoonlijk ontwikkelingsplan kan de cliënt verder aan de slag met doelstellingen te realiseren op korte, middellange en lange termijn. Daarnaast zal hij/ zij een aantal inzichten en tools hebben meegekregen die hij/ zij nog heel zijn/haar leven zelfstandig kan toepassen om zijn/haar verdere carrière bij te sturen.


Deel deze pagina